Farlig Infrastruktur

Större säkerhet på vägen

 • Hot mot trafiksystemen och deras användare, som är förknippade med betydande ekonomisk skada och mänskligt lidande, blir alltmer i fokus. I synnerhet hot i samband med klimatförändringar, stora olyckor och extremism.

  Vi kan formulera lösningar som möjliggör identifiering av särskilt farlig transportinfrastruktur, analyser av hotsituationer och bedömningar av deras effekter och risker mot bakgrund av eventuella skyddsåtgärder. Här länkar vi samman metoder och verktyg från olika trafikkunskapsområden och PTVs mjukvarulösningar. Våra analyser är lika fokuserade på trafikflöden på anläggningsarbeten som på den enskilde trafikanten och syftar till ett effektivt skydd av infrastruktur och deras användare.

  Våra lösningar uppmärksammar målmedvetet ägare och operatörer av transportinfrastruktur vilka innehåller delar av nätverk som är särskilt farliga och föreslår vilka skyddsåtgärder är lämpliga mot bakgrund av allmän ekonomisk betydelse.

  • Våra verksamhetsområden:

   • Kritiska beskaffenhetsanalyser för identifiering av farlig infrastruktur
   • Koncepts- och kostnadsutvärderingar för relevanta skyddsåtgärder för infrastrukturen
   • Modellbaserad bestämning av effekterna i trafiken